Πολιτική Ποιότητας

Κύριος στόχος της εταιρείας PIRAEUS BUSINESS CENTER είναι να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών της ικανοποιούνται στο μέγιστο βαθμό και το όνομά της να αποτελεί εξασφάλιση για την Ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει.
Η εταιρεία έχοντας ως βασικό μέλημα την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και τη συνεχή βελτίωση στον τομέα που δραστηριοποιείται, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015.

Το Σύστημα περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας που επηρεάζουν την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τις σχέσεις της με τους πελάτες.

Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης εντός της εταιρείας, είναι απόλυτα κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.For all enquiries, please call +30 210 46 17 999 or email info@serviced-office.gr